Q群交流
  • 73354296  手机日历
  • 290202257  人生日历2
  • 290431275  人生日历交流3群
  • 208860683  人生日历4
  • 291910282  人生日历1

人生日历如何设定整点报时自定义提示音?1.打开主界面    点击  “报时” 按钮。
2.提示音 选择自定义   
3.自定义的音乐命名规则: 00      01      02      03       04.........。


4.音乐的格式:wav    和  mp3


5.在报时页面,提示音自定义   点击浏览自己自定义的音乐即可。